Spúšťanie príkazov a Pomoc (Nápoveda)

Prehľad

 • Ako spustiť príkaz na príkazovom riadku
 • Oboznámenie sa s niekoľkými jednoduchými príkazmi
 • Kde nájsť pomoc v CentOS

Príkazový riadok očakávajúci príkazy od používateľa, ktorý sme si popísali vyššie, presnejšie pomenujeme „výzva príkazového riadku“. Z názvu je jasné, že systém očakáva od používateľa príkaz. Príkaz je postupnosť znakov a čísel, nepatrí do nej medzera. Ako sme už spomínali, príkazy v operačnom systéme Linux rozlišujú veľké a malé písmená a preto systém nepokladá príkazy man a Man za totožné. Syntax je nasledovná:

príkaz [voľby] [argumenty]

Každá položka je oddelená medzerou. Voľby modifikujú chovanie príkazu. Slovné voľby sú obvykle označené znakmi „–“, jednopísmenové voľby sú obvykle označené „-„. Môžu byť zapísané ako „-a -b -c“, alebo ako „-abc“. Argmunentami sú obvykle názvy súborov alebo iné dáta požadované príkazom.
Príkazový riadok je prezentovaný špeciálnym programom, ktorý sa nazýva príkazový interpret [shell]. Príkazový interpret prijíma príkazy a realizuje ich. Príkazové interpretery majú vlastný jazyk, pomocou ktorého sa dajú písať rôzne programy, nazývané skripty [shell scripts]. Pre operačné systémy typu Unix existujú dva základné typy príkazových interpreterov Bourne Shell (bash) a C Shell. V rôznych distribúciách operačného systému Linux, je na výber päť príkazových interpreterov ash, bash, tcsh, zsh, pdksh. Každý používateľ môže používať iný typ príkazového interpretera.

Niekoľko jednoduchých príkazov:

 • date – zobrazí dátum a čas
 • cal – zobrazí kalendár

Ako získať pomoc

Neskúšajte sa naučiť všetky príkazy naspamäť (teda aspoň zo začiatku ;)!!! V systéme linux existuje veľa pomocných textov na rôznych úrovniach rozsahu. Sú to napr.:

 • príkaz whatis
 • Zobrazí krátky popis príkazu. Používa vlastnú databázu, ktorá je updatovaná v noci. Inicializácia databázy sa dá urobiť ručne, príkazom /usr/bin/makewhatis. Často ale nie je dostupná ihneď po nainštalovaní systému. Príklad použitia:

  $ whatis cal
  cal (1) - displays a calendar

 • [príkaz] –help
 • Zobrazí súhrnné informácie o použití a zoznam argumentov. Táto voľba je používaná v prevažnom množstve príkazov, ale nie vo všetkých. Príklad:

  $ date --help
  Usage: date [OPTION]... [+FORMAT]
  or: date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]
  Display the current time in the given FORMAT,
  or set the system date.

 • man and info
 • V prostredí operačného systému Unix a Linux existuje program man, ktorý slúži ako pomocník k jednotlivým programom a príkazom operačného systému. Zadaním príkazu man sa zobrazia manuálové stránky, ktoré sú vo väčšine distribúcií operačných systémov v anglickom jazyku. V súčasnosti však prebiehajú práce na ich preložení. Využitím týchto manuálových stránok sa o jednotlivých príkazoch a programoch môžete dozvedieť viac podrobností, ktoré vám napomôžu k ich efektívnejšiemu využitiu.

  localhost:/home/user\# man cat

  CAT(1) FSF CAT(1)

  NAME
  cat - concatenate files and print on the standard output

  SYNOPSIS
  cat [OPTION] [FILE]...

  DESCRIPTION
  Concatenate FILE(s), or standard input, to standard output.

  -A, --show-all
  equivalent to -vET

  -b, --number-nonblank
  number nonblank output lines

  -e equivalent to -vE

  -E, --show-ends
  display $ at end of each line

  Toto je len časť výpisu, ktorý obsahuje manuálová stránka programu cat. Po vypísaní textu na obrazovku program man čaká, čo budete robiť ďalej. Ak má text viac riadkov, v poslednom riadku obrazovky je napísané
  Manual page cat(1) line 1/75 29%

  čo znamená, že ste na prvom riadku zo 75. Niekedy býva informácia o ďaľších stranách manuálovej stránky zobrazená takto:
  ---more---
  alebo
  "Line 1"

  V oboch prípadoch ide o informáciu, že stránka obsahuje viac textu ako je zobrazené. Pohyby v texte sú možné pomocou kurzorových šípok, prípadne klávesami PGUP a PGDOWN. Pokiaľ hľadáte konkrétny reťazec, použite klávesu „/“. Ďalší/predošlý výskyt reťazca nájdete pomocou kláves n/N. Program man opustíte stlačením tlačidla „q“.
  Príkaz info je podobný príkazu man, ale ide viac do hĺbky. Keď chcete zobraziť zoznam všetkých dostupných stránok, použite príkaz info bez argumentov. Stránky programu info sú štruktúrované podobne ako web stránky, každá stránka má tzv. nody, ktoré sú označené znakom *. Pohybovať v dokumente sa môžete opäť pomocou kurzorových kláves, PGUP a PGDOWN. Tabelátor vás presunie na nasledujúci odkaz (node), klávesou ENTER otvoríte odkaz, na ktorom je práve kurzor. Klávesy n/p/u (next/previous/up-one) vám umožnia pozrieť nasledujúci/predošlý/vrchný odkaz, klávesa s vám umožní prehľadávať dokument. Program info opustíte stlačením tlačidla „q“.

 • /usr/share/doc/
 • V tomto adresári sa nachádza dokumentácia k nainštalovaným balíkom, prípadne dokumentácia, ktorú nie je kam inam dať, napr. príklady konfigurácie, html/pdf/ps dokumentácia, prípadne licenčné detaily.

 • CentOS/RedHat dokumentácia
 • Táto dokumentácia je dostupná na CD alebo priamo na webe www.centos.org alebo www.redhat.com. Nachádza sa tam Inštalačná príručka (Installation Guide), Základy systémovej administrácie (Intro to System Administration), Príručka systémového administrátora (System Administration Guide), Referenčná príručka (Reference Guide), Bezpečnosť (Security Guide), Krok za krokom (Step-by-Step Guide) a iné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *