Práca so súbormi v CentOS Linux, časť 2 – cd, mkdir, rmdir

Ako sme sa mohli presvedčiť, pwd zobrazí aktuálny adresár. Veľa príkazov v Unixe funguje automaticky v aktuálnom adresári, ktorý je možné zmeniť prostredníctvom príkazu cd.

[user@localhost ~]$ cd /var/www
[user@localhost www]$ ls -F
cgi-bin/ data/ error/ html/ icons/
[user@localhost www]$

Ak vynecháte parameter adresár, príkaz cd vás vráti do vášho domovského adresára, ktorý je v tomto prípade /home/user. Inak sa dostanete do adresára špecifikovaného parametrom. Napríklad:

[user@localhost www]$ cd
[user@localhost ~]$ pwd
/home/user
[user@localhost ~]$ cd /
[user@localhost /]$
[user@localhost /]$ cd /usr
[user@localhost usr]$
[user@localhost usr]$ cd local/bin
[user@localhost bin]$

Všimnime si, že príkaz cd umožňuje ako parameter zadať tak absolútnu ako aj relatívnu cestu. Absolútna cesta začína znakom / a musí obsahovať všetky adresáre vedúce k výslednému adresáru, do ktorého chceme vstúpiť. Relatívna cesta sa vzťahuje k aktuálnemu adresáru. V predchádzajúcom príklade sme v adresári /usr zadali relatívnu cestu local/bin. Adresár local, je podadresárom adresára /usr a adresár bin, je podadresárom adresára local.
V operačnom systéme Unix, podobne ako v operačnom systéme DOS, existujú dva špeciálne adresáre. Sú to „.“ a „..“. Adresár „.“ špecifikuje aktuálny adresár a adresár „..“ špecifikuje nadradený adresár. Tieto skratky existujú v každom adresári, nie vždy však majú tento význam. Napríklad hlavný adresár má ako nadradený adresár sám seba.
Adresár „..“ je veľmi užitočný pri pohybe v adresárovej štruktúre smerom nahor.

[user@ns bin]$ cd ..
[user@ns local]$ ls -F
bin/ games/ lib/ man/ share/ xamime/
etc/ include/ libexec/ sbin/ src/
[user@ns local]$ ls -F ../src
kernels/
[user@ns local]$

V tomto prípade sme sa prepli do nadriadeného adresára, pomocou príkazu cd .., potom sme zobrazili obsah adresára /usr/local, následne prostredníctvom príkazu ls -F ../src sme zobrazili obsah adresára /usr/src. Pre domovský adresár existuje skratka ~ . Skúsme teraz napísať nasledovnú postupnosť príkazov:

[user@ns local]$ cd ~
[user@ns ~]$ pwd
/home/user
[user@ns ~]$

Vytváranie adresárov

Adresáre vytvárame pomocou príkazu mkdir

mkdir adresár1 [adresár2 ... adresárN]

Vytváranie adresárov je v Unixe jednoduchý a užitočný proces. Na vytvorenie adresára slúži príkaz mkdir [make directory]. Nasledujúci príklad demonštruje použitie príkazu mkdir.

[user@localhost ~] ls
[user@localhost ~]
[user@localhost ~] mkdir test
[user@localhost ~] ls
test
[user@localhost ~]

Príkaz mkdir môže akceptovať viac než jeden parameter. Predpokladá, že každý z nich predstavuje meno adresára, ktorý má byť vytvorený. Aj v tomto prípade môžeme použiť absolútny adresár, rovnako ako relatívny.

Mazanie adresárov

Adresáre mažeme pomocou príkazu rmdir

rmdir adresár1 [adresár2 ... adresárN]

Opakom k príkazu mkdir je príkaz rmdir. Týmto príkazom sa adresáre mažú. Pozrime sa na nasledovný príklad:

[user@localhost ~] ls
test
[user@localhost ~] rmdir test/
[user@localhost ~] ls
[user@localhost ~]

Samotný príkaz rmdir odmietne odstrániť adresár ktorý neexistuje, alebo ktorý nie je prázdny. Odstránenie neprázdneho adresára je možné prostredníctvom tohoto príkazu s použitím prepínačov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *